Politici - UNICERT

Politica de imparțialitate

 1. UNICERT publică pe pagina de web propria politica referitoare la calitate unde se angajează la imparţialitate în ceea ce priveşte procesul propriu de certificare;
 2. Analizează şi documentează eventualele incompatibilităţi de interese care provin din acordarea certificatelor inclusiv şi pe cele care rezultă din relaţiile existente. În cazul în care relaţia contractuală prezintă un pericol privind imparţialitatea atunci UNICERT renunţă la demararea procesului de certificare;
 3. Nu certifică activităţile de certificare ale altor organisme de certificare; Nici un compartiment al UNICERT nu efectuează activităţi de consultanţă şi de audit intern cu referire la sisteme de management pentru nici un client de – al său;
 4. UNICERT nu demarează procesul de certificare a unui sistem de management acolo unde, în prealabil, s – a efectuat consultanţă sau audit intern de către o organizaţie a cărei relaţie cu organismul de certificare UNICERT ar putea influenţa imparţialitatea activităţii de certificare;
 5. UNICERT nu dă în subcontractare activitatea de certificare a sistemelor de management firmelor care efectuează consultanţă, datorită faptului că acest aspect ar influenţa în mod covârşitor imparţialitatea organismului de certificare UNICERT. Acest punct de vedere nu se referă la persoanele cu care UNICERT încheie contracte individuale pentru serviciile de audit;
 6. Serviciile de certificare sunt publicate în aşa fel încât să nu creeze impresia că Organismul de Certificare UNICERT ar avea vreo colaborare cu o firmă care oferă servicii de consultanţă;
  UNICERT obligă atât personalul intern cât şi cel extern să raporteze orice informaţie sau situaţie constatată care ar putea genera un conflict de interese la nivelul Organismului de Certificare UNICERT.

Politica referitoare la calitate

UNICERT s.r.l. are ca obiectiv principal:

Asigurarea succesului durabil pe piață, prin dezvoltarea încrederii clienților certificați de către UNICERT, mai ales pe piața internă.

În vederea implementarii acestui obiectiv, UNICERT pune în mişcare un regulament, un sistem de certificare complex care corespunde normelor standardului de referinta, directivelor IAF, standardelor şi normelor etice prevăzute în IQNet.
– În cadrul UNICERT este implementată un sistem de management conform cerinţelor standardului de referință;
– Pe parcursul sistemului de certificare UNICERT ţine cont de normele RENAR;
– UNICERT îşi desemneaza personalul intern şi extern astfel încât, prin pregatirea, aptitudinile personale, şi responsabilitatea lor faţă de calitate, să asigure nivelul profesional ridicat al activităţii de certificare, şi astfel, prin activitatea lor, să contribuie la asigurarea competitivităţii sistemului de management funcţional al clientilor în raport cu cerintele pieţii interne;
Se preocupă de perfectionarea permanentă a auditorilor, de dezvoltarea aptitudinilor acestora, de asigurarea şi menţinerea unui sistem unitar în ceea ce priveşte tehnicile de auditare;
Se preocupă de perfecţionarea continuă a personalului intern;
În scopul recunoaşterii spectrului larg şi general al certificărilor, UNICERT menţine legături cu organisme de certificare interne şi externe interesate de certificarea conformităţii;
Pentru a furniza încredere tuturor părţilor interesate urmăreşte menţinerea recunoaşterii din partea Organismului Naţional de Acreditare şi se străduieşte să funcţioneze în conformitate cu cerintele acestuia;
Se preocupa de închiderea permanentă a neconformităţilor de monitorizarea modificării practicilor internationale, de fixarea anuală a obiectivelor calităţii, de dezvoltarea permanenta a propriului sistem de management al calitatii, prin instruirea continuă propriului personal şi prin reactualizarea permanentă a documentaţiei;
Se preocupă şi se angajează la derularea auditurilor de certificare în mod imparţial.

UNICERT îşi ofera serviciile în toate domeniile de activitate, desfăşurând procesele de certificare într-un mod nediscriminator, prin respectarea administrării confidenţiale a standardelor şi a imparţialităţii. În numele principilui eficienţei activităţii desfăşurate pe piaţă, UNICERT nu urmăreşte profitul, ci îmbunătaţirea calităţii muncii sale, inclusiv provocările profesionale, perfecţionează relaţia cu clienţii pe baza principilui încrederii reciproce.
În vederea realizării activităţii, declarate în cadrul politicii referitoare la calitate, Directorul General al UNICERT asigură, permanent, resursele materiale şi umane necesare.

UNICERT poate decide suspendarea unei certificări, conform cerințelor standardului SR EN ISO/CEI 17021-1: 2015, în următoarele situații:

 • sistemul de management al clientului certificat are eșecuri repetate și serioase în ceea ce privește îndeplinirea cerințelor certificării, inclusiv a cerințelor referitoare la eficacitatea sistemului de management;
 • clientul certificat nu permite efectuarea auditurilor de supraveghere sau de recertificare, la frecvența stabilită;
 • când titularul certificării nu aplica modificările prevăzute de UNICERT in regulile de certificare;
 • când titularul certificării a folosit in mod abuziv sau incorect certificatul si marca de certificare a organismului;
 • când titularul certificatului de conformitate întârzie achitarea tarifelor de certificare, cu mai mult de 45 zile de la data emiterii facturilor de către UNICERT.
 • clientul certificat cere în mod voluntar o suspendare a certificării.

Pe perioada de suspendare certificarea sistemului de management este temporar invalida.

UNICERT ridică suspendarea certificării dacă problemele care au avut ca rezultat suspendarea au fost rezolvate. Eșecul rezolvării problemelor care au avut ca rezultat suspendarea întro perioadă de timp mai mare de 6 luni conduc la retragerea sau reducerea domeniului certificării.

In cazul suspendării certificării organizația nu mai are dreptul, conform acordului de certificare de a face uz în nici un fel de certificatul, sau de statutul de organizație certificata. UNICERT poate retragere o certificare acordata în următoarele situații precum:

 • nu au fost întreprinse acțiunile necesare pentru remedierea deficientelor constatate în perioada de suspendare a certificării;
 • atunci când clientul certificat a dat faliment.

UNICERT poate restrângere domeniul certificării în cazul în care în urma auditurilor de supraveghere programate sau neprogramate se constata ca părți ale sistemului de management certificat inițial nu mai îndeplinesc cerințele de certificare.

UNICERT informează toți clienții săi în detaliu cu privire la procesele sale de suspendare, retragere sau restrângere a certificărilor prin mijloacelele convenite în  contractul de certificare.

Clienți certificați au urmatoarele drepturi:

 • să faca referire la Certificatul de conformitate obținut în corespondență, contracte sau alte documente;
 • să utilizeze marca UNICERT conform regulamentului R – UIG – 2 ;
 • să solicite restrangerea / extinderea domeniului certificării conform politicii UNICERT;
 • să conteste orice decizie de sancționare aplicată;
 • să renunțe la certificat înainte de expirarea perioadei pentru care a fost acordat;
 • să fie publicați în Lista clienților certificați la secțiunea ”portofoliu” pe pagina de web unicert.ro

Clienți certificați au urmatoarele obligatii:

 • să utilizeze certificatul numai pentru activitățile pentru care au obținut acest drept, fără să ducă în eroare clienții sau instituțiile publice;
 • să dea explicatii Directorului calitate al UNICERT atunci când se dovedeste că a utilizat incorect certificatul și marca UNICERT;
 • să păstreze înregistrări referitoare la activitățile care fac obiectul certificării, la reclamatii, acțiunile corective întreprinse și sa le prezinte reprezentanților, auditorilor UNICERT în perioada supravegherii;
 • să permită desfășurarea la timp auditului supraveghere programată;
 • să răspunde în mod pozitiv la solicitările echipei UNICERT în ccea ce privește auditurile neprogramate generate de unele reclamații sau alte motive;
 • să mențină și să îmbunătățească, condițiile, care au condus la acordarea certificării pe toata perioada de valabilitate al certificatelor emise de UNICERT;
 • să comunice orice modificare survenită, în cel mult 3 zile calendaristice, în cee ce privește statutul sau juridic, organizare, sau locurile de producție conform contractului de certificare;
 • să întreprinda măsuri corective și preventive în cazul sancțiunilor;
 • să nu facă nici o referire la statutul de ”firmă certificată” în cazul în care este suspendat sau retras certificatul emis de UNICERT;
 • să anunțe renunțarea la certificare și în acets caz să returneze certificatul/ele emise de UNICERT;

UNICERT SRL este un organism de certificare care desfășoară activități de certificare în următoarele zone geografice:

 • România
 • Ungaria
 • Italia

FILM DE PREZENTARE

Cum vă putem ajuta?

Nu ezitați să ne contactați și împreună vom găsi soluția optimă pentru dumneavoastră.

Dacă doriți o ofertă de preț personalizată vă rugăm solicitați aici