Politica UNICERT S.R.L. de Protectie a Datelor cu Caracter Personal

Prezenta politica se aplică la nivelul UNICERT S.R.L. și se bazează pe principiile prevăzut de Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

Scopul politicii de protecție a datelor
Scopul Politicii de protecție a datelor cu caracter peronal este acela de a stabili regulile și practicile care reglementează modul în care UNICERT SRL asigură conformarea cu principiile şi regulile stabilite de GDPR în activitățile sale de prelucrare a datelor cu caracter personal ale clienților, furnizorilor, partenerilor, angajaților și ale altor persoane fizice.
În acest scop UNICERT SRL a desemnat o persoană responsabilă de prelucrarea datelor cu caracter personal, în vederea respectării tuturor obligaţiilor acestuia şi asigurării comunicării cu toate persoanele vizate.

Domeniul de aplicare
Prezenta politică se aplică tuturor activităților desfășurate de UNICERT SRL, care implică prelucrarea de date cu caracter personal în calitate de operator, activități care intră sub incidența Regulamentului (UE) 216/679.
Dacă datele sunt transmise la o terță parte, UNICERT SRL se va asigura, că datele transmise sunt utilizate numai în scopul propus. Părțile terțe sunt oricine în afară de persoana vizată și de operatorul de date.

Obiectivele politicii
Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează urmărind următoarele obiective:
• asigurarea legalității prelucrarii datelor personale;
• asigurarea drepturilor persoanei vizate;
• asigurarea securității datelor;
• informarea clară și neechivocă a subiecților de la care se prelucrează datele și să obțină consimțământul acestora în vedera utilizării datelor;
• asigurarea transparenţei faţă de persoanele vizate;
• garantarea drepturilor persoanelor vizate (ex.dreptul de a fi uitat, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul la restricţionarea prelucrării).

Prezenta politică este comunicată pe pe site-ul: www.UNICERT.ro, pentru a fi disponibilă clientilor și altor părți interesate și poate fi modificată sau completatã ori de câte ori este nevoie.

Data: 24/05/2018

Dacă doriți o ofertă de preț personalizată vă rugăm solicitați aici